Strona główna Różne Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

4247
0

BURMISTRZ TRZEMESZNA
ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

tel. 61 4154306, fax 61 4154412

Na podstawie art. 38, 39 ust. 1, 40 pkt 1 i 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) oraz zgodnie z § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1, § 8 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Trzemeszno znajdującego się w miejscowości Kruchowo.

  1. Przedmiotem sprzedażny jest lokal mieszkalny nr 16 znajdujący się w budynku wielorodzinnym nr 59 w miejscowości Kruchowo wraz z udziałem w gruncie.

2. II przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2023 roku (czwartek) od godz. 9.00 w salce Urzędu Miejskiego Trzemeszna, ul. Dąbrowskiego 2.

3. Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego Trzemeszna:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A) nr: 35 1020 4027 0000 1802 1431 6899 w terminie do dnia 06 listopada 2023 roku (poniedziałek) – uznanie wpłaty na rachunku Gminy. 

4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

5. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Regulamin przetargu oraz wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Trzemeszna, ul. Dąbrowskiego 2 (pokój. nr 6, tel. 61 415 43 06 w.30)

BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Dereziński

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzemeszna oraz na stronie internetowej www.bip.trzemeszno.pl dnia – 26 września 2023 roku.