Strona główna Różne Obietnice burmistrza o przekształceniu TPK

Obietnice burmistrza o przekształceniu TPK

1437
31

Jeden z mieszkańców gminy Trzemeszno zwrócił się do naszej redakcji z prośbą o przytoczenie obietnic burmistrza, deklarowanych przed przekształceniem TPK w spółkę Remondis. Tekst publikowany wtedy w mediach, oraz dostarczany pocztą do mieszkańców, przedstawiamy w całości. Niniejsza publikacja stanowi artykuł sponsorowany.

„Pewność pracy, rozwój firmy oraz poprawa jakości świadczonych usług przy zachowaniu stabilności cen. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszna dla mieszkańców w związku z przekształceniem zakładu komunalnego Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w spółkę operatorską z udziałem spółki Remondis Aqua.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Trzemeszno!

Pragnę poinformować, iż 11 kwietnia b.r. Rada Miejska w Trzemesznie podjęła szereg uchwał dotyczących procesu przekształcenia Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, w tym uchwałę w sprawie wyrażenia woli przyjęcia oferty nabycia udziałów w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym przez Remondis Aqua sp. z o.o.

Podjęcie uchwały jest akceptacją wypracowanej koncepcji rozwoju rodzimego podmiotu zajmującego się szeroko rozumianą gospodarką komunalną. Koncepcja ta zakłada przekształcenie dotychczas istniejącego zakładu budżetowego, jakim było TPK w spółkę prawa handlowego, a następnie nabycie przez inwestora 40% udziałów w spółce.

W trakcie wspólnych obrad Rady Miejskiej i Sesji padały różne pytania. Chcąc zapobiec rozpowszechnianiu nieprawdziwym informacjom, z którymi można spotkać się w przestrzeni publicznej, pragnę odpowiedzieć na pytania i rozwiać wątpliwości, które dotyczą tej sprawy.

Czy prawdą jest, że „komunalka” została sprzedana Niemcom? NIE, JEST TO NIEPRAWDA. Używanie takowego stwierdzenia jest niezgodne ze stanem faktycznym. Prawdą jest, że 40% udziałów w spółce zostanie zbyte w drodze podwyższenia kapitału spółce Remondis Aqua sp. z o.o., która stanie się współudziałowcem (mniejszościowym) w spółce. Pozostałe 60% w spółce będzie własnością GMINY.

Czy prawdą jest, że „sprzedano Niemcom wodociągi, wieżę ciśnień, oczyszczalnię, przepompowanie i inne strategiczne elementy infrastruktury”? NIE, JEST TO NIEPRAWDA. Utworzona wspólna spółka z udziałem firmy Remondis nie będzie właścicielem ani 1 cm sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Cała infrastruktura wodno – kanalizacyjna (w tym oczyszczalnia ścieków i infrastruktura towarzysząca w postaci np. stacji uzdatniania wody czy wieży ciśnień), składowisko odpadów pozostanie nadal własnością gminy. Pradą jest to, że sieć wodociągowo – kanalizacyjna będzie dzierżawiona przez nowo utworzoną spółkę. Za użytkowanie sieci spółka będzie uiszczać gminie czynsz dzierżawny, który zasili budżet gminy.

Czy prawdą jest to, że „odnowione za ponad 1 mln zł. w ramach funduszy unijnych, targowisko zostanie oddane Niemcom”? NIE, JEST TO NIEPRAWDA. Targowisko miejskie, które zostało odnowione ze środków unijnych pozostanie nadal własnością gminy. Co więcej, targowisko nigdy nie było własnością TPK, także wpisy na różnego rodzaju portalach internetowych o rzekomym oddaniu nowego targowiska „w ręce niemieckie” traktuję jako jawne oszukiwanie społeczeństwa. Nowa spółka będzie podobnie jak TPK jedynie zarządzać tą przestrzenią publiczną.

Czy prawdą jest, że proponowana koncepcja „została przygotowana na kolanie”? NIE, JEST TO NIEPRAWDA. Jeśli dla kogoś to, co zostało wypracowane w przeciągu niespełna roku jest opracowaniem „na kolanie” to już jest jego opinia, i ma do tego pełne prawo. Zaproponowany sposób rozwiązania problemów sektora komunalnego jest podobny do przyjętego przez Murowaną Goślinę (w obecnej kadencji delegacje z członkami Rady Miejskiej w Trzemesznie na czele gościły parokrotnie tamtejszy ratusz), z tą różnicą, że w Murowanej Goślinie została swego czasu podjęta decyzja o likwidacji tamtejszych zakładów budżetowych i przekazaniu zadań kilku podmiotom prywatnym (outsourcing). Zaproponowane Radzie Miejskiej w Trzemesznie rozwiązanie jest o tyle korzystniejsze, iż po pierwsze daje gwarancje pracy do 5 lat, pozostawia warunki pracy takie, jakie pracownicy TPK mieli przed przekształceniem w spółkę. Ponadto przedstawione Radzie Miejskiej w Trzemesznie rozwiązanie pozwala na wykreowanie w najbliższym czasie silnego podmiotu, który będzie konkurencyjny w skali gminy jak i poza nią. Ponadto Gmina Trzemeszno jako udziałowiec 60% będzie miała wpływ na rozwój rodzimej spółki.

Czy prawdą jest, że członkowie Rady Nadzorczej nowo powstałej spółki otrzymują wynagrodzenie? Jest to nieprawda.

Dlaczego właśnie Remondis, a nie rodzima polska firma? Remondis Aqua sp. z o.o. jako jedyny podmiot złożył odpowiedź na zapytanie skierowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno. Informacja o zbyciu udziałów ukazała się na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzemeszno oraz w ogólnopolskim dzienniku. Prawdo do złożenia odpowiedzi na złożone zaproszenie miał każdy podmiot. Warunkiem podjęcia dalszych rozmów (negocjacji) było spełnienie minimalnych wymagań dotyczących m.in. zagwarantowania pakietu socjalnego dla pracowników TPK oraz przedstawienia pakietu inwestycyjnego.

Dlaczego spółka z inwestorem, a nie sama spółka ze 100% udziałem gminy? Odpowiadając na pytanie chciałbym przypomnieć Państwu historię próby przekształcenia zakładu komunalnego w spółkę ze 100% udziałem gminy w 2009 roku. Wtedy jak zapewne Państwo pamiętają decyzja ta spotkała się z niezadowoleniem ze strony pracowników zakładu, którzy w obawie m.in. przed utratą statutu pracownika samorządowego oprotestowali te zamierzenia. Wtedy zdecydowałem o zaniechaniu przekształcenia w spółkę ze 100% udziałem gminy.

W związku z tym w wyniku wielu rozmów i analiz, w tym z udziałem radnych Rady Miejskiej w Trzemesznie, zostało określona ścieżka postępowania, która w mojej w mojej ocenie spełniała jednocześnie warunki stawiane przez załogę pracowniczą TPK, jak i oczekiwania mieszkańców, co do poprawy efektywności zakładu komunalnego. Pragnę podkreślić, iż radni, którzy w sposób zdecydowany wypowiadali się na komisji i sesji (10 i 11 kwietnia br.) o potrzebie przekształcenia zakładu w spółkę jedynie z 100% udziałem gminy świadomie przekonywali pozostałych o swoich racjach. Według mnie osoby, które popierają takowe przekształcenie byli za powolną agonią zakładu. Wynika to z uwarunkowań, które obecnie są.

W pierwszej kolejności ucierpieliby pracownicy, którzy po przekształceniu w samą spółkę ze 100% udziałem gminy straciliby statut pracownika samorządowego. Nie mieliby żadnej gwarancji pracy. Wysoce prawdopodobne, a nawet pewne byłby zwolnienia części załogi, która nie miałaby pracy. Dlaczego? Chciałbym nadmienić, iż od lipca ubiegłego roku o tym, jaka firma wywozi odpady od mieszkańców decyduje przetarg. Mając na uwadze doświadczenia pobliskich spółek komunalnych nie ma gwarancji, że 100% gminna spółka TPK wygrałaby ten przetarg. Co więcej, na chwilę obecną nie byłoby nawet możliwe wystartowanie do przetargu na odbiór odpadów przez TPK, gdyż ustawa narzuca na podmioty startujące do przetargu minimalne wymagania. Jednym z nich jest posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu w postaci pojazdów do wywozu odpadów czy stacji mycia pojazdów. Na chwilę obecną TPK nie posiada takowego wyposażenia.

Gmina, a co za tym idzie, pośrednio podatnicy, musieliby ponieść koszty zakupu takiego sprzętu. Kolejny wątek to kwestia inwestycji. Wynegocjowana umowa inwestycyjna między gminą a Remondis zakłada, że w okresie 5 lat Remondis zainwestuje w spółkę 3 mln zł. Jest to kwota, którą budżet gminy musiałby pokryć w przypadku przekształcenia w samą spółkę gminną, gdyż podjęcie tych inwestycji jest konieczne do obniżenia kosztów i stworzenia konkurencyjnej oferty TPK (w obecnym stanie podmiot ten jest po prostu zbyt drogą firmą). Jeśli nie ma efektywnego i nowoczesnego sprzętu, to usługi świadczone przez TPK będą zdecydowanie droższe od ofert podmiotów konkurencyjnych, np. świadczących usługi odśnieżania, budowy chodników, itp.

Podsumowując należy stwierdzić, iż decyzja o przekształceniu zakładu w spółkę ze 100% udziałem gminy mogłaby nieść realne ryzyko upadłości tej firmy, a co za tym idzie, zwiększeniem bezrobocia. Jako Burmistrz nie mogę się zgodzić z demagogicznymi stwierdzeniami niektórych radnych, którzy mieli do niedawna realny wpływ na podejmowane decyzji w gminie. Zadaję pytanie. Dlaczego nagle teraz „obudzili się” i twierdzą, że zakład ten należy doinwestować z budżetu gminy?! Te same osoby, żeby było śmieszniej, były przeciwnikami nabycia sprzętu niezbędnego do funkcjonowania składowiska odpadów (mowa o maszynie do zagęszczania odpadów)!!! Taka postawa jest postawą destrukcyjną i nie mającą nic wspólnego z dbaniem o dobro mieszkańców gminy Trzemeszno.

Czy mieszkańcy muszą obawiać się przenoszonych drogą pantoflową zapowiedzi o skokowych podwyżkach za dostarczaną wodę, odbierane ścieki i odpady? NIE, JEST TO NIEPRAWDA. Kolejna nieprawda rozpowszechniana przez osoby, które nie mają wiedzy na ten temat. Absurdem jest podawanie tego, co będzie za 5, 10 czy 15 lat. Chciałbym zadać Państwu pytanie. Czy pozostawienie tego stanu jaki był dotychczas lub przekształcenie zakładu w spółkę ze 100% udziałem gminy gwarantuje, że ceny nie wzrosłyby w przyszłości? Kto to Państwu zagwarantuje? Radni, którzy byli przeciwko proponowanym zmianom? Jeśli tak, to proszę, aby odpowiedzieli Państwu, w jaki sposób mogą to zagwarantować?

Nie widzę możliwości, aby przewidzieć, co będzie za parę lat, gdyż cena chociażby wody zależy od wielu czynników niezależnych od mieszkańców, radnych czy osoby pełniącej funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno. Podawanie informacji, że „woda podrożeje do poziomu 20 zł” jest demagogią!

Jakie korzyści wynikają z przyjęcia przez Radę Miejską oferty firmy Remondis i utworzenia spółki operatorskiej?

 • strategiczny majątek gminy w postaci sieci wodno – kanalizacyjnej oraz składowisko odpadów pozostaje 100% własnością gminy Trzemeszno, do spółki został wniesiony wkład w postaci nieruchomości dotychczasowej siedziby TPK oraz sprzęt ruchomy;
 • pracownicy po wstąpieniu inwestora do spółki mają zagwarantowany pakiet socjalny – pewność pracy od 3 do 5 lat w zależności od stażu pracy oraz warunki zatrudnienia nie gorsze od tych, jakie obowiązywały w byłbym zakładzie komunalnym. Inwestor oficjalnie deklaruje się, że pracownicy będą mieli waloryzowane wynagrodzenia o wskaźnik inflacji. Pakiet socjalny zakłada również ukierunkowanie na kształcenie kadry pracowniczej, co jest istotne w kontekście dalszego rozwoju firmy;
 • rodzimy podmiot gospodarczy zostanie dofinansowany w nowoczesny sprzęt oraz zostaną wprowadzone rozwiązania mające na celu optymalizację (obniżenie) kosztów dostawy wody i odbioru ścieków. Gwarantowana wartość inwestycji
 • wykonywanych przez inwestora (Remondis) to 3 mln zł.;
 • nowa spółka zamierza wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez współpracę z podmiotami gospodarczymi z gminy Trzemeszno dostarczającymi materiały niezbędne w prowadzeniu działalności spółki;
 • powstała spółka z inwestorem Remondis zamierza generować zyski poprzez zdobywanie zleceń na wykonywanie zadań, które dotychczas były wykonywane przez firmy spoza gminy Trzemeszno. Tym samym wpływy chociażby z podatków zasilą tutejszy budżet, co będzie skutkowała poprawą sytuacji budżetowej całej gminy Trzemeszno;
 • inwestora zamierza czynnie wspierać inicjatywy oddolne społeczeństwa, które powinny wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców. Mowa tu chociażby o współpracy z rolnikami i firmami na terenie wiejskim w zakresie zimowego odśnieżania dróg powiatowych i gminnych. W ten sposób będzie rozwijała się przedsiębiorczość na terenie wiejskim;
 • Remondis zamierza czynnie wspierać rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie gminy Trzemeszno. W trakcie negocjacji ustalono, iż Remondis w kooperacji z ZSOiZ będzie starał się tworzyć warunki rozwoju dla młodzieży uczęszczającego do tutejszego zespołu. Będzie to element kształcenia potencjalnie nowej kadry dla firmy, która zamierza rozwijąc się o nowe kierunki działalności;
 • Remondis zamierza również zmienić dotychczasowy wizerunek TPK. W ramach gwarantowanego pakietu inwestycyjnego spółka przeprowadzi modernizację siedziny TPK. Planowane jest m.in. utworzenie profesjonalnego centrum obsługi klienta, w którym klienci będą mogli m.in. uiszczać opłaty za świadczone usługi.

Proponowane zmiany zostały wprowadzone z myślą o dobru wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Trzemeszno.

Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno

Krzysztof Dereziński”

(art. promocyjny)

31 KOMENTARZE

 1. Teraz widzimy co jest w rzeczywistości,nie bawić się tylko sprowadzić odpowiednie służby i postawić zarzuty wszystkim osobom odpowiedzialnym a tym radnym co głosowali za postawić odpowiedzialność przed społeczeństwem za tak idiotyczne decyzje w skutkach opłakanych dla gminy,Panie Redaktorze opublikować nazwiska i wizerunki tej grupy aby już nigdy nie byli wybierani do czgokolwiek.

 2. Pisac ze jeden z mieszkancow to nic nie mowi jaki mieszkanie z imienia i nazwiska chcemy wiedziec wtedy mozemy komentowac a nie jeden czy drugi moze byc jakis glupi de..l redaktorze takie powazne sprawy chcemy wiedziec kto farmazony sieje i nam mozgi pierze a gdzie jest to referendum ucichlo odwrocili kota ogonem czyzby radni niektorzy czegos sie obawiali czekamy.

  • Podatki przerzucane są na ceny wody czyli i tak to my zapłacimy ten podatek ps. żadne wodociągi w regionie takich podatków nie płacą. Nie ma sprzętu ? to chyba nikt nie pamięta jaki sprzęt miało TPK. Wszystkie elementy infrastruktury są własnością gminy – są. Renowacja biura przy Maja została wykonana – została, oczyszczalnia jest po modernizacji i nie „zatruwa” już jeziora, młodzież pracuje na stażach, poziom jakości usług wzrósł znacznie co widać chociażby po wywozach śmieci. Proszę o jakieś konkrety gdzie Burmistrz nie wywiązał się z obietnic i z których a nie same populistyczne bzdury i majaczenie o „odpowiednich służbach”. Niestety ale ten zaznaczmy promowany artykuł jest elementem żałosnej kampanii przedwyborczej, bez podania jakichkolwiek faktów…. żenada.

   • Szanowni Mieszkańc(u)y Gminy i Miasta Trzemeszno !

    Czy zastanawialiście się dlaczego jedynym rozwiązaniem z uporem forsowanym była prywatyzacja ? Jak to możliwe, że w XXI wieku, trudno jest władzom samorządu tak zarządzać przedsiębiorstwem by nie przynosiło strat i zapewniało usługi na jak najwyższym poziomie. A jakim to przedsiębiorstwem, a no takim, które na swoje usługi ma zapewniony wieczny popyt i monopol ?! Czy mając firmę można chcieć coś więcej ? Tutaj nie ma mowy o budowaniu marki, zdobywaniu klienta, walki o rynek, szukaniu wielkich strategii rozwiązań, nawet innowacje są znikome. Ale cóż brygada z ratusza miała inny pomysł …

    Ktoś powie, brak kapitału, ale jeśli popatrzymy jak trwoni się go przez odzysk Vatu, super – etaty, plus i tak dotuje się infrastrukturę, którą – fakt gmina nie sprzedała, ale oddała w dzierżawę firmie Remondis na 25 lat ( proszę tylko spojrzeń do budżetu gminnego ), to to musi zmuszać do refleksji …

    Dlaczego nie wzięto pod uwagę innych miast gdzie wszedł z kapitałem Remondis, jakimi to się kosztami skończyło choćby dla pracowników ? Skoro radni nie potrafili nic doradzić Panu Burmistrzowi to sam ma również wiele instrumentów oraz powinien sam rzucać różne opcje w ramach rozwiązania, tutaj mieliśmy do czynienia z nachalną opcją prywatyzacji, którą to stręczono jako idealnie rozwiązanie, co już powinno budzić zaniepokojenie – ponieważ nie ma idealnych rozwiązań w takich momentach …

    Teraz urzędnicy miejscy najwyższego szczebla muszą kryć się za wykładnią i orzecznictwem, by nie podać sum jakie firma Remondis śle do budżetu gminy, odprowadzając podatek ? To też było w ramach tych obietnic ?? Czy to tylko opcja gratis ? Czy w dobrze zarządzanej polskiej spółce nie mogłyby się odbywać staże ? W Polsce jest ponad 300 gmin, dlaczego brano tylko Murowaną Goślinę jako przykład ? Przecież różnie gminy sobie radzą w temacie o czym pisałem wielokrotnie ? Przykładów rozwiązań jest wiele.

    Jak to możliwe, że radni nie mieli dostępu do umowy między gminą – a nabywcą pakietu – bo kancelaria prawna argumentowała, nie możnością ujawnienia umowy ze względu na to, że użyła swojego patentowego rozwiązania przy zawieraniu umowy ? Czy to jest objaw transparentności władz czy zuchwałego eufemizmu, który w języku ludzkim wybrzmiałby co najmniej nie cenzuralnie ?

    Panie Mieszkańcu, wierzę i czuję troskę w Pana wpisach, drążmy te tematy nie dajmy zapomnieć władzy, że tutaj jesteśmy patrzymy i słuchamy … I pamiętajmy kiedy przeczą ich ręce, temu co mówiły usta !

   • nie bełkocz Pan, ta cała sprawa TPK smierdzi gorzej niż gnojòwka w Lubiniu, i takie są fakty, nie ma usprawiedliwienia dla ukrywania przed opinia tak waznych spraw, utajnianie bez sensu. przeciez są tez inne kancelarie ktore mogly poprowadic przekształcenie TPK , ale nie…

 3. Wszystko jasne – jak słońce: odśnieżarki, wodociągi… Rzaden z udziałowców nie nabył przecząsarczarki. Gdybym mógł wejść chociaż z dziesięcioprocentowym udziałem – to byłbym szczęściarzem. Żniwo przez cały rok.

 4. Dzisiaj w Trzemesznie może zapanować święto lokalnej demokracji, bo oto Ci którzy zostali wybrani przez ludzi, zadecydują o odwoławczym referendum wobec Burmistrza, by dać możliwość lokalnej społeczności powiedzenia – sprawdzam, oczywiście mogą zablokować głos ludu …

  Samo w sobie to dość niepokojące, że doszło do takiej inicjatywy, ale czy nie jest to potrzebne wobec skali nadużyć, niespełnionych obietnic i chaosu od komunikacyjnego, organizacyjnego po niską transparentność finansową gminy ? Tym bardziej, że jest to druga kadencja naszego Włodarza, opatrzona maksimum zaufania wyborców, przy minimum wygranej – 55 głosów.

  Ciekawe jak się zachowają nasi radcy, oczywiście przypominam, że wstrzymywanie się od głosu to zawsze głos w stronę przegłosowanej opcji, albo chęć utrzymania stołka w przypadku wygranej Burmistrza w referendum, chociaż chce wierzyć, że tak niskimi pobudkami nie kierują się nasi wybrańcy …

  Żal mnie ściska że nie będę mógł na żywo oglądać tego widowiska. Demokracja w pełnym wydaniu, czy na pół gwizdka ?

  • Panie Macieju, ten powyższy tekst uważam za propagandowy, optuje Pan za pewną opcją polityczną, gdyby podał Pan powody, dla których Pana zdaniem powinno sie przeprowadzić referendum to owszem, ale Pan ustawił to tak, że ktokolwiek bedzie przeciw referendum, a może mieć również dobre argumenty zostanie przeciwnikiem święta demokracji, i będzie się kierował niskimi pobudkami zachowania stołka. Jest Pan inteligentnym człowiekiem i wie Pan , ze to nie jest w porządku prawda. Proszę pamiętać, ze referendum ma szansę odbyć sie na przelomie roku, do końca kadencji zostanie około półtora roku, z czego minimum pół roku to kolejna kampania wyborcza, a referendum zabierze znowu czas na jeszcze jedną kampanię wyborczą, osobiscie uważam, że lepiej przepracować rzetelnie ten realny rok 2017, niz fundowac dwie kampanie wyborcze, ktore będą tylko kampaniami. Pan Burmistrz nie jest z mojej bajki, ale nadal uważam , referendum zabierze tylko czas przewidziany na pracę, wynik też nie jest oczywisty, demokracją też nie wolno się bawić , ani jej nadużywać.

   • Chryste Panie, czy Ty Obywatel nie widzisz , nie słyszysz?Powody dla których powinno być referendum podawał Maciej i inni po wielokroć.
    A wystarczy posłuchać co myślą i mówią ludzie- masakra, zgroza , hańba
    Ja bym uciekał jak najdalej od fotela, na którym nie umiem siedzieć.
    Ale to sprawa nie tylko zarządzania.
    Trzeba by poczytać Kotarbińskiego Traktat o dobrej robocie.

    • Ludzie myślą różnie, gwizdek, jedni tak drudzy tak, odwołać, odwołać, a co potem, najbardziej razi mnie to, ze nie ujawniają sie potencjalni rywale, bo wtedy może się okazać, ze to całe referendum było nomen omen po gwizdek, i tylko czas i pieniądze stracone.
     I jeszcze jedno specjalnie nie widzę wielkiego zainteresowania ludzi tym tematem, co też mnie martwi, natomiast Rada powinna rozliczać Burmistrza i jego ludzi z roboty.

   • Drogi Obywatelu, każdy mój wpis tutaj to propaganda, ja się nie boję tego słowa, rozumiem je. Przypomnę tylko Panu, że Burmistrz obecnie jest drugą kadencje, i drugi raz funkcjonuje na podobnym poziomie – czyli dla mnie nie akceptowalnym. Pisałem wielokrotnie o które obszary chodzi, nie mam czasu by Panu je przypominać, choć faktycznie przydałoby się to ukonkretyzować. Natomiast nie zgadzam się z Panem, że referendum nic nie da, po pierwsze gmina nie straci roku, a go zyska. Przypomnę również, że pisałem o tym, że referendum powinno odbyć się już po 10 miesiącach, dlatego, że Burmistrz kontynuował swoją politykę z pierwszej kadencji, a obietnice zmian pozostały obietnicami … Dla mnie jest to komplenta dyskwalifikacja dla pełnienia funkcji w tym mieście, z taką historią. Po prostu uważam, że w obliczu tego co się dzieje powinni wypowiedzieć się mieszkańcy, czekanie do następnych wyborów to będzie knebel na ich ustach, przy urnach … Oczywiście argument o oszczędnościach albo kosztach referendum uważam za mało rozsądny. Tym bardziej proszę wziąć pod uwagę, ile można zaoszczędzić przez rok prowadząc,korygując budżet na rzecz gminy … Rok to na prawdę sporo, a rzetelnie Burmistrz ma szanse już pracować 8 rok …

    Referendum – jest najpiękniejszą formą demokracji, w Polsce nawet nie raczkuje, nadużywane jest tylko w jednym kraju, a konkretniej w szwajcarskich kantonach. Ma jeszcze jedną cechę pobudza obywatelsko, a u nas z tym też jest kiepsko.

    No i dochodzi feralne 55 głosów … Taka przewaga to nie demokracja, to jej nieszczęsna wypadkowa.

    • Tak Panie Macieju, pisał Pan rzetelnie, inteligentnie, ma Pan swoje zdanie i szanuje je i Pana oczywiscie. Nie podobał mi się tylko jeden wątek, mianowicie, o tych co to chcą zachować stołki, z drugiej strony ktoś może powiedzieć, ze inni sie rwą do stołkow i mamy bardzo niską zeby nie powiedzieć……., no wie Pan jaką dyskusję, no poprostu taką z magla.

     • Panie Obywatelu, punktuje mnie Pan tutaj celnie i z pewnością słusznie, choć nie można wykluczyć, że ktoś boi się ryzyka z utratą stołka ? Niestety w Polsce spotykamy się ze zjawiskiem obrzydzenia polityką. Ja pomijam z czego to wynika, ale objawia się to również w niskiej aktywności społecznej obywateli, co wyłania często mierną reprezentację. Natomiast sam polityka przyzna Pan, jest sztuką piękną, tylko, że zeszmaconą …

      Panie Marcinie, dziękuje za korektę … Samorząd w Trzemesznie ma 25 lat, a Trzemeszno tylko dwóch Burmistrzów.

 5. Juz nie moge sie doczekac kiedy rada bedzie do dymisji burmistrzu nie martw sie to co rada wyprawia to nie demokracja sory nie wszyscy ale damy rade nie beda rozrzucac naszymi pieniedzmi wybierzemy nowych i to bardziej kompetentnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj