Strona główna Artykuł partnera Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy

Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy

666
0

Wielokrotnie spotykam się z pytaniem, w jaki sposób dochodzić roszczeń w związku z wadami rzeczy sprzedanej np. wadami samochodu osobowego.

Jedną i w zasadzie najczęściej wybieraną drogą jest zgłoszenie roszczeń na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy stroną umowy nie jest konsument albo ustawy o prawach konsumenta, gdy kupującym jest konsument, czyli osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W niniejszym artykule zostaną opisane zasady odpowiedzialności za wady rzeczy, gdy stroną umowy nie jest konsument.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy została oparta na zasadzie ryzyka. Sprzedawca nie może uwolnić się z odpowiedzialności wykazując, że nie ponosi winy za wystąpienie wady. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi nawet wówczas, gdy nie wiedział o wadzie.

Kupującemu przysługują cztery uprawnienia: do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy oraz do żądania wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady. Decyzja o wyborze jednego z tych uprawnień należy do kupującego, jednak kupujący nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, gdy wada nie jest istotna. 

Zgodnie z art. 559 kodeksu cywilnego, sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie tylko wówczas, gdy wada fizyczna rzeczy istniała w chwili przekazania rzeczy kupującemu, ale także wtedy, gdy przyczyna wady powstałej później istniała już w tej chwili. Przyczyną powstania wady istniejącej w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego może być m.in. wada użytego materiału albo wada montażu. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi ogranicza się do takich wad, o których istnieniu kupujący nie wiedział w chwili zawarcia umowy.

W celu skutecznego zgłoszenia roszczeń należy w odpowiedniej formie wezwać sprzedawcę do wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady, albo też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpić od umowy. Gdy sprzedawca odmówi spełnienia roszczeń, kupującemu pozostaje dochodzenie praw na drodze sądowej.

Przepisów o rękojmi za wady rzeczy nie stosuje się w przypadku sprzedaży licytacyjnej w trybie egzekucji sądowej oraz w postępowaniu upadłościowym.

Radca prawny Piotr Polakowski (tel. 783-604-220).

materiał partnera