Strona główna Różne Upadłość konsumencka – na czym polega i kto może ją ogłosić

Upadłość konsumencka – na czym polega i kto może ją ogłosić

1513
0

W dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu coraz bardziej powszechnie zagadnienie, jakim jest upadłość konsumencka.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, ale również taka, która zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej. Zadłużenie może więc wynikać z prowadzonej działalności gospodarczej. Postępowanie rozpoczyna się od złożenia przez konsumenta wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego Sądu Rejonowego. Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł. Wniosek składa się na odpowiednim formularzu.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wyłącznie niewypłacalna osoba, a więc taka, która nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 prawa upadłościowego dłużnik (konsument) jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Wystarczające jest, aby konsument nie wywiązywał się z zobowiązań pieniężnych np. wynikających z umowy pożyczki w stosunku do jednego wierzyciela. Z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek konsumenta wchodzi do masy upadłości, która jest zarządzana przez syndyka – oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np. sprzedać samochodu, domu, itd.).

Co się dzieje z majątkiem dłużnika?

Co do zasady, upadłość konsumencka nie pozwala i na zachowanie wartościowego majątku, albowiem musi on zastać spieniężony w celu spłaty wierzycieli. Syndyk sprzeda zarówno majątek, który dłużnik miał w dniu ogłoszenia upadłości jak i ten, który zostanie nabyty po ogłoszeniu upadłości (np. w drodze darowizny). Od tej ogólnej zasady istnieją jednak wyjątki.

Zakończenie postępowania upadłościowego

Sposobów zakończenia postępowania jest kilka. Jednak, co do zasady, podsumowaniem postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ustalenie przez Sąd planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty jest najważniejszym dokumentem w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. W treści planu spłaty, sąd ustali: 1) czy konsument doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; 2) w jakim zakresie zobowiązania konsumenta będą podlegać umorzeniu; 3) w jakim zakresie oraz w jakim okresie konsument będzie zobowiązany spłacać pozostałe zobowiązania. Po stwierdzeniu przez sąd wykonania planu spłaty wierzycieli wszystkie nieuregulowane przez dłużnika (konsumenta) zobowiązania zostaną definitywnie umorzone. W takim wypadku, osoba zgłaszająca wniosek, będzie wolna od wszelkich ograniczeń oraz obowiązków związanych z upadłością konsumencką

Czas trwania postępowania

Czas trwania postępowania upadłościowego zależy od sytuacji, w której znajduje się dłużnik. Postępowanie trwa zazwyczaj kilka lat. Wpływ na długość postępowania ma przede wszystkim rodzaj posiadanego majątku oraz fakt w jaki sposób konsument doprowadził do swojej niewypłacalności. 

Podsumowanie

Postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej ma przede wszystkim na celu ustalenie, którym wierzycielom, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach, konsument będzie zobowiązany spłacić zadłużenie, oczywiście przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych oraz kosztów utrzymania siebie i rodziny. W znacznej mierze oznacza to, że konsument może liczyć nie tylko na rozłożenie długów na raty, ale także na ich redukcję. Dzięki postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, osoba niewypłacalna może kompleksowo rozwiązać problem zadłużenia i dostać szansę na nowy start.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Radca prawny Piotr Polakowski (tel. 783-604-220)