Strona główna Polityka Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

1196
10

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie pl. Michała Kosmowskiego 5.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

( Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek tj.Dz.U. z 2009 Nr 184 poz.1436 ze zm.)

 1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 2. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce,
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 5. uzyskała:
  • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  • w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz 1365, z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 10. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz 114, z późn. zm.)
 11. stanowisko dyrektora może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania wymienione w § 5.1 ww rozporządzenia.
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  2. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację:
   • o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn.zm.);
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz.425, z późn. zm.)
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
  12. oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97,poz 674, z późn.zm), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz.926 . z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 2. Oferty należy składać na adres Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie”, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

10 KOMENTARZE

 1. i tak właśnie mniej więcej wygląda rynek pracy w naszym pięknym kraju – najlepiej, żebyś miał 18 lat, skończone już studia magisterskie, a najlepiej to już doktorat, no i oczywiście 10-letni staż 😀 to jest to! 😀

 2. Jeśli Starosta chce uspokoić atmosferę wokółzmian w oświacie po ostatnich zadymach to poszuka kandydata z innego środowiska inaczej będziemy mieli dalsze przepychnki Starosta Burmistrz Radni Rodzice Nauczyciele itp.

  • racja!! najlepiej ktoś z zewnatrz – wtedy atmosfera będzie zdrowsza!!!!! a nie to co teraz!! Panie Burmistrzu – chcemy kogoś z zewnatrz!

  • Wypadałoby najpierw przeczytać artykuł, a potem komentować. Przeleciał Ci artykuł na głównej przed oczami, a komentujesz zupełnie inny, to są dopiero żarty jakieś:))

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj