Strona główna Różne Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkaniowego

Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkaniowego

972
0

Wzrost popytu na lokale mieszkalne sprawia, że przedmiotem umów są nieruchomości, które mają powstać w odległej przyszłości.

W licznych przypadkach, etap sprzedaży mieszkań rozpoczyna się na tyle szybko, że nie jest możliwe zawarcie z kupującym umowy deweloperskiej.

W tym przypadku strony decydują się na zawarcie tzw. umowy rezerwacyjnej. Nie jest to na dzień dzisiejszy umowa nazwana, która byłaby uregulowana w przepisach prawa. Jest ona wynikiem jedynie porozumienia stron i swobody umów.

Istotą umowy rezerwacyjnej jest umożliwienie klientom odpowiedniego czasu na zastanowienie się, czy chcą kupić konkretne mieszkanie, czy nie. Taka umowa sprowadza się zazwyczaj do dwóch postanowień: blokuje sprzedaż danego mieszkania na określony czas przez sprzedającego, a deweloper zobowiązuje się do zawarcia właściwej umowy przedwstępnej.

Istotnym jest, że przedmiotem takiej umowy nie jest jeszcze wybudowanie czy przeniesienie własności lokalu. Umowa rezerwacyjna winna zawierać w dość ogólnym stopniu zarys budynku, jego położenia, przewidywanej powierzchni lokalu oraz ceny zarezerwowanego lokalu.

W niedalekiej przyszłości, za sprawą nowelizacji ustawy deweloperskiej, umowa rezerwacyjna stanie się jednak nową umową nazwaną.

W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach prawa umowa rezerwacyjna będzie zawierana między deweloperem albo przedsiębiorcą innym niż deweloper, a potencjalnym kupującym zainteresowanym ofertą sprzedaży. Nadto, umowa rezerwacyjna będzie musiała być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co niewątpliwie zagwarantuje pewność obrotu oraz skłoni rezerwującego do zapoznania się z postanowieniami umowy przed jej podpisaniem. Zgodnie z nowelizacją, umowa ta będzie zawierana na czas określony, a w sytuacji ubiegania się rezerwującego o kredyt, okres ten będzie odpowiednio uzależniony od terminów niezbędnych do uzyskania decyzji kredytowej.

Jednym z elementów nowej umowy deweloperskiej stanie się informacja o zawarciu umowy rezerwacyjnej oraz wysokości opłaty, która zgodnie z przepisami nie będzie mogła przekraczać 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego i będzie miała charakter kaucji zaliczanej na poczet ceny. Rozwiązanie to uznać należy za całkowicie trafne, bowiem dotychczas deweloperzy mogli w dowolny sposób narzucać wysokość tzw. opłaty rezerwacyjnej, kierując się subiektywnymi czynnikami. Mając na uwadze nowelizację, opłata rezerwacyjna będzie niezwłocznie zwracana rezerwującemu w przypadku, gdy nie uzyska on pozytywnej decyzji kredytowej, albo w innych przypadkach związanych z obowiązkami dewelopera, który jeśli ich nie wykona, będzie zobowiązany zwrócić rezerwującemu opłatę w podwójnej wysokości.

Uregulowanie umów rezerwacyjnych w przepisach prawa niewątpliwie zapewni szerszą ochronę przyszłych nabywców lokali, którzy będą obowiązkowo informowani o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących zarówno samego dewelopera, jak i nabywanej nieruchomości. Co najważniejsze, wskutek nowej regulacji zminimalizowane zostanie ryzyko utraty przez nabywcę opłaty rezerwacyjnej.

Adw. Radosław Szczepaniak

Kontakt: Adwokat Gniezno