Strona główna Różne Burmistrz Miasta Trzemeszna zaprasza do udziału w programie Granty PPGR

Burmistrz Miasta Trzemeszna zaprasza do udziału w programie Granty PPGR

10671
0

Burmistrz Miasta Trzemeszna zaprasza do udziału w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Ruszył nabór na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Trzemeszno na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których
funkcjonowało zlikwidowane obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Uwaga!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu „Granty PPGR” informujemy, że 14 października 2021 roku zmianie uległy niektóre zapisy dokumentacji konkursowej, w tym oświadczeń rodziców/uczniów.

Zmiany wprowadzają m.in. doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego oraz monitorowania efektów projektu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją. 

Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz informacją o rodzaju wnioskowanego sprzętu można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego Trzemeszna, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno (w godzinach pracy Urzędu), w terminie do 29 października 2021r. do godz. 14.00. Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Informacje dodatkowe:​

1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących
warunkach:
– przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia
– opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,
– opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miejski Trzemeszna.

2. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do pobrania:

1. Załącznik 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
2. Załącznik 2 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
3. Załącznik 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Załącznik 4 – informacja o rodzaju wnioskowanego sprzętu

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr