Strona główna Różne Specjalista do zadań specjalnych – analityka bezpieczeństwa nowym kierunkiem studiów w PWSZ...

Specjalista do zadań specjalnych – analityka bezpieczeństwa nowym kierunkiem studiów w PWSZ Gniezno

2534
0

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie rusza nowy, unikatowy na skalę kraju kierunek nauczania – ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Studia będą trwać 7 semestrów (3,5 roku), a absolwent tego kierunku kończy studia z dyplomem inżyniera.

Pomysł utworzenia takiej specjalności wynika z dynamicznie rozwijającej się sytuacji międzynarodowej oraz braku wszechstronnie wykształconych analityków ds. bezpieczeństwa. Ciągle zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, rosnące zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu, grup przestępczych, cyberprzestępców czy państw niedemokratycznych powoduje szybki wzrost zapotrzebowania na odpowiednio przygotowanych specjalistów z zakresu analizy informacji.

Złożoność współczesnych wyzwań z obszaru bezpieczeństwa oraz ilość dostępnych informacji jest czymś, co wymaga szkolenia analityków na najwyższym poziomie. Współczesny analityk to nie tylko osoba, która siedzi przed monitorem komputera i szuka dostępnych w sieci informacji. To przede wszystkim osoba otwarta, kreatywna, posiadająca bardzo rozwinięte kompetencje interpersonalne. Analityk musu być w stanie dotrzeć do informacji, która jest najbliższa źródłu, ponieważ tylko to powoduje, że jest ona wiarygodna. Często musi sam odbywać spotkania czy prowadzić wywiady z osobami posiadającymi pożądane informacje. Kluczowe w pozyskaniu takich informacji, może być sposób przeprowadzenia spotkania i umiejętność zbudowania odpowiednich relacji z rozmówcą. Informację takie, następnie należy odpowiednio opisać, aby nie zostały zniekształcone oraz dokonać ich porównania z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Należy tu uwzględnić wiele czynników, które mają wpływ na ich wiarygodność, takich jak dezinformacja, działania propagandowe czy walka informacyjna.

Z kolei poszukiwanie informacji w sieci wymaga dużej wiedzy z zakresu krytyki źródeł, technik skutecznego przeszukiwania sieci czy maskowania swoich zainteresowań. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić dobrego analityka bez znajomości języków obcych, analityka który wykorzystuje tylko źródła dostępne w języku polskim. Jeszcze inną kwestią jest gromadzenie informacji w odpowiednio zaprojektowanych bazach danych. Ze względu na to, że każdy ma nieco inną konstrukcję psychiczną, należy dane umieszczać według tych samych standardów, aby były one użyteczne, nie tylko dla jednego analityka.

Analityk musi dysponować ogromną wiedzą z wielu obszarów, często sięgającą wielu lat wstecz. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj analityka zajmującego się tzw. Państwem Islamskim (ISIS), który nie orientuje się dobrze m.in. w takich tematach jak: geneza wojny w Afganistanie, Iraku, Al Kaida czy Islam. Tylko na podstawie tego zagadnienia widać, że analityk swoją wartość jako specjalisty buduje latami.

Praca analityka w postaci świetnego produktu analitycznego, nie uzyska uznania i nie spełni swojej roli, bez umiejętności odpowiedniej prezentacji wyników, do czego służy cały wachlarz narzędzi. Dobry analityk potrafi w ciągu kilku minut przedstawić najważniejsze tezy swoich badań, co jest kluczowe do podjęcia dobrej decyzji dla wielu decydentów czy właścicieli firm. Dobry analityk musi także dobrze orientować się w funkcjonowaniu organizacji, w której pracuje po to, aby produkty analityczne były pomocne dla przełożonych.

Analityk musi także charakteryzować się dużą odpornością psychiczną. Specjaliści pracujący w strukturach bezpieczeństwa państwa, bardzo często będą pracować w warunkach zagrażających ich życiu, np. w strefie działań wojennych. Warunki takie charakteryzują się ciągłym brakiem czasu oraz ogromną odpowiedzialnością za przygotowane produkty. W warunkach wojennych od jakości danego produktu analitycznego, bardzo często zależy ludzkie życie czy powodzenie całej misji.

Studia na kierunku analityka bezpieczeństwa w PWSZ w Gnieźnie, zasadniczo przygotują do pracy analityków z zakresu bezpieczeństwa, jednak wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów będą użyteczne także w biznesie. Absolwent kierunku będzie w stanie szybko i bezpiecznie zebrać informacje, dokonać ich krytycznej analizy oraz przygotować wartościowy produkt analityczny. Duży nacisk będzie kładziony na umiejętności interpersonalne, kreatywne myślenie czy umiejętność publicznego prezentowania swoich poglądów czy wyników badań, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Studia łączą w sobie wiedzę z zakresu: nowoczesnych technologii informacyjnych, z kształtowaniem kompetencji kluczowych takich jak: komunikacja interpersonalna, opracowywanie produktów analitycznych na najwyższym poziomie czy profesjonalne prezentowanie wyników badań.

Dodatkowo w programie kształcenia zwiększono liczbę godzin z języka obcego, a od 2 roku studiów wprowadzono fakultet z drugiego języka obcego (do wyboru rosyjski lub francuski). Znajomość języków obcych ma umożliwić studentom docieranie do istotnych informacji, dostępnych w językach obcych, natomiast absolwentom dać możliwość znalezienia pracy w środowisku międzynarodowym. W przyszłości pozwoli także na specjalizację np. na kierunku Afryka lub Azja.

Absolwenci kierunku, z powodzeniem znajdą zatrudnienie na stanowiskach analityków oraz ekspertów w: służbach mundurowych (wojsko, policja) oraz służbach specjalnych takich jak: Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jednak największą ambicją pomysłodawcy płk rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, jest to, aby najlepsi absolwenci z powodzeniem wygrywali rywalizacje o bardzo dobrze płatne stanowiska w takich organizacjach jak NATO, Unia Europejska czy ONZ, gdzie pensję osiągają poziomu 30.000 50.000 PLN miesięcznie

Ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenci kierunku z dużą łatwością otrzymają możliwości rozwoju zawodowego na dobrze płatnych stanowiskach w sektorze prywatnych. Dotyczy to szczególnie firm działających w sektorze bezpieczeństwa czy środowisku międzynarodowym. Obecnie znalezienia na rynku dobrze wykształconego, otwartego na świat, kreatywnego i odpowiedzialnego analityka jest bardzo trudne.

Gwarancją sukcesu nowego kierunku studiów w PWSZ Gniezno jest suma ambicji i wykonanej pracy studentów oraz profesjonalnej i bardzo doświadczonej kadry. Swoją wiedzą ze studentami, będą dzieliły się osoby, które swój obecny poziom wiedzy i doświadczenia zdobywały w kraju i za granicą, często w strefie działań wojennych, a także na wysokich stanowiskach w środowisku międzynarodowym.

Najlepszym przykładem jest pomysłodawca i koordynator kierunku płk rez. dr Krzysztof Danielewicz, który w trakcie 25-letniej służby wojskowej aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości. W latach 2007, 2008, 2012 odbył 3 tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez jedenaście miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM w Mali. Wcześniej pełnił także służbę w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012). Brał udział w ponad 40 kursach, ćwiczeniach międzynarodowych oraz dyżurach bojowych w kraju i za granicą, w tym w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON) czy Grup Bojowych Unii Europejskiej (GBUE).

Więcej informacji na temat analityki bezpieczeństwa i rekrutacji na studia na stronie internetowej www.pwsz-gniezno.edu.pl