Strona główna Różne Rejestracja pojazdów – zmiany od stycznia 2020 r.

Rejestracja pojazdów – zmiany od stycznia 2020 r.

4467
0

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy nowelizujące ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ta zawiera istotne zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży samochodów, zwłaszcza sprowadzanych z zagranicy.

Najważniejszą zmianą w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów będzie wprowadzenie sankcji za dwa rodzaje czynów. Jako pierwszy z nich wskazać należy niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Takiej samej karze podlegać będzie również właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w terminie 30 dni od nabycia lub zbycia pojazdu nie zawiadomi o tym odpowiedniego starosty. W przypadku uchybienia wyżej opisanych terminów, właściciel samochodu, motocykla lub innego pojazdu będzie musiał zapłacić karę w wysokości od 200 zł do 1.000 zł (nowy art. 140mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Wspomniana kara będzie nakładana na właściciela pojazdu przez starostę w drodze decyzji administracyjnej, a uzyskane pieniądze trafią do budżetu danego powiatu.

Wskazać należy, że obowiązek rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od jego sprowadzenia istnieje w Prawie o ruchu drogowym już od kilku lat i wynika on z art. 71 ust. 7 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. To samo tyczy się obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia, który uregulowany jest w art. 78 ust. 2 wyżej wspomnianej ustawy. Natomiast do 31 grudnia 2019 r. kara nakładana była przez policję w trybie wykroczeniowym, co oznacza, że odpowiedzialność z tego tytułu mogły ponosić tylko osoby fizyczne. W praktyce obowiązek rejestracji samochodu z art. 71 ust. 7 i zgłoszenia z art. 78 ust. 2 był dotychczas przepisem martwym, ignorowanym zarówno przez właścicieli pojazdów, jak i przez odpowiednie organy. Policja nie była skłonna, aby wyszukiwać i karać osoby popełniające ww. wykroczenia.

W świetle nowelizacji od 1 stycznia 2019 r. w przypadku nie dopełnienia terminu 30 dni ukarane będą mogły być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Kary nakładane będą jednak wyłącznie przez starostę w drodze decyzji administracyjnej.

Dodać należy, że nowe przepisy nie dotyczą właścicieli pojazdów, które zostały i zostaną zakupione przed 1 stycznia 2020 r., gdyż zgodnie z łacińską zasadą prawo nie działa wstecz, a także na podstawie art. 189c k.p.a., który stanowi, że jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony. W opisywanej sytuacji wyżej opisane działania nie były w ogóle uregulowane przepisami k.p.a., w związku z czym siłą rzeczy jest on korzystniejszy.

Po 1 stycznia 2020 zacznie obowiązywać art. 140n ust. 7 Prawa o ruchu drogowym, który stanowi, że jeżeli czyn będący naruszeniem, o którym mowa w art. 140mb, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej. Oznacza to, że będziemy odpowiadać “tylko” z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nakładanej w drodze decyzji przez starostę. Brak rejestracji pojazdu w terminie nie będzie już wykroczeniem.

Adw. Radosław Szczepaniak

Kontakt: Adwokat Gniezno