Strona główna Różne Przedłużony nabór wniosków o przyznanie stypendiów

Przedłużony nabór wniosków o przyznanie stypendiów

1573
0

Burmistrz Trzemeszna przedłuża nabór wniosków o przyznanie w 2022 roku stypendiów w zakresie twórczości artystycznej bądź upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Trzemeszno.

ADRESACI STYPENDIUM

1. Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Gminy Trzemeszno wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, utalentowanym, odznaczających się wkładem pracy nad rozwojem własnym bądź innych osób w wybranej dziedzinie kultury i sztuki, w tym na przykład:

1) sztuki plastyczne,
2) film,
3) literatura,
4) muzyka,
5) śpiew,
6) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
7) taniec,
8) teatr,
9) organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Trzemeszno,
10) organizacja przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących Gminę Trzemeszno,
11) dokumentowanie kultury i lokalnego dziedzictwa,
12) tworzenie ośrodków badań działalności kulturalnej,
13) podejmowanie działalności oświatowej i edukacji kulturalnej.

2. Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć oraz formą wsparcia indywidualnego rozwoju.

3. Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

1) promuje Gminę Trzemeszno,
2) brała udział, stosownie do swojego wieku w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,

3) posiada inne udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,
4) przedstawi cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego

4. Stypendia są przyznawane raz w roku.

5. Okres stypendialny w 2022 r. wynosi 12 miesięcy roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia).

6. Zgłoszenie kandydata do stypendium dokonywane jest za pomocą formularza wniosku. We wniosku należy zawrzeć:

1) informację o dotychczasowym dorobku,
2) dziedzinę aktywności twórczości artystycznej,
3) cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego (m.in. opis planowanych działań, harmonogram, koszty, opis działań informacyjno-promocyjnych, wpływ na aktywizację kulturalna mieszkańców, udział w projekcie ekspertów itp.),
4) uzasadnienie,
5) inne ważne informacje.

8. Wniosek o stypendium mogą składać osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

9. Kandydat na stypendystę może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków żaden z nich nie jest rozpatrywany.

10. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Trzemeszna, w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu) lub przesłać pocztą na adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek „WNIOSEK O STYPENDIUM ARTYSTYCZNE”.

11. Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 14 grudnia 2021 r.

12. W przypadku wniosków zawierających braki formalne, wzywa się do uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do ich usunięcia.

13. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie, o którym mowa w pkt. 11;
2) niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 3;
3) nieuzupełnienia wniosku w podanym terminie;
4) wycofania wniosku o przyznanie stypendium przez wnioskodawcę.

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

14. Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium, powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Trzemeszna.

PRZYZNANIE STYPENDIUM

15. Stypendia przyznaje Burmistrz Trzemeszna w drodze zarządzenia sporządzonego na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji. W protokole Komisja wskazuje proponowaną wysokość stypendium.

16. Od rozstrzygnięcia Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

17. Informację o przyznanych stypendiach umieszcza się na stronie internetowej Gminy Trzemeszno www.trzemeszno.pl oraz w biuletynie informacji publicznej.

18. Ze stypendystą zawierana jest umowa stypendialna w terminie 21 dni roboczych od dnia opublikowania zarządzania Burmistrza, o którym mowa w pkt. 15.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

19. Wysokość stypendium na cały okres stypendialny wynosi od 1.000 do 10.000 zł

20. Stypendium wypłacane jest w równych częściach co kwartał.

21. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnego stypendium w danym roku budżetowym.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

22. Stypendysta jest zobowiązany do:
– wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku oraz w umowie stypendialnej;
– przedstawienia na żądanie bieżącej informacji o przebiegu przedsięwzięcia stypendialnego;
– przedstawienia końcowego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia stypendialnego zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie stypendialnej.

23. Stypendysta, który nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie stypendialnej, traci prawo ubiegania się o kolejne stypendium na okres następnych 2 lat.

|WNIOSEK|

|ZARZĄDZENIE O POWOŁANIU KOMISJI STYPENDIALNEJ|

|SPRAWOZDANIE KOŃCOWE|

|UMOWA STYPENDIALNA|