Strona główna Różne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1261
0

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą rady gminy, która jest jawna, zatem każdy ma prawo wglądu do takiego planu oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.

Za pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego samorząd lokalny określa warunki zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym planem. Plan może obejmować cały obszar gminy lub jej część.

Plan miejscowy stanowi podstawę do wydawania decyzji administracyjnych, np. decyzji o pozwoleniu na budowę. Innymi słowy, z niego tak naprawdę wynika, co na danym terenie może zostać wybudowane, zanim strona złoży wniosek o decyzję.

Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i należy do zadań własnych gminy.

Przysługujące gminie prawo władczego rozstrzygania o przeznaczeniu terenu pod określone funkcje (tzw. władztwo planistyczne) może być skutecznie zrealizowane jedynie w planie miejscowym, który został uchwalony przy zachowaniu określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasad i trybu sporządzania planu.

W planie miejscowym należy przede wszystkim określić:

a) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz budowy
b) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
c) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
e) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania tereny, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
g) zasady ochrony środowiska

Naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Rada gminy ma swobodę decydowania o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (poza nielicznymi przypadkami gdy istnieje obowiązek uchwalenia planu) i o obszarze objętym planem.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu i szczegółowych warunków zabudowy danej nieruchomości następuje na podstawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Adw. Radosław Szczepaniak

Kontakt: Adwokat Gniezno