Strona główna Różne Do Trzemeszna wkracza „CYFROWA WIELKOPOLSKA”

Do Trzemeszna wkracza „CYFROWA WIELKOPOLSKA”

577
0

Gmina Trzemeszno na początku bieżącego roku przystąpiła do współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, aby wspólnie realizować projekt „CYFROWA WIELKOPOLSKA” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC: E-Senior 65+).

Liczymy, że projekt przyczyni się do zaktywizowania Seniorów w zakresie technologii informacyjnych. Co więcej, po zakończeniu kursu, otrzymają Oni tablet na własność (przy założeniu 80% obecności), dzięki czemu zdobytą wiedzę będą wykorzystywać na co dzień. Zaangażowaniu Seniorów sprzyjać będą również działania animacyjne przewidziane w projekcie.

W gminie Trzemeszno w projekcie przewidziano udział 30 osób, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Edytą Kubiak tel. 61 415 43 06, tel.kom. 667 080 826, e-mail: promocja@trzemeszno.pl.

Założenia projektu:

Cel projektu

Projekt Cyfrowa Wielkopolska skierowany jest do osób w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych.

Celem głównym Projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych w wymiarze informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym, a przez to rozbudzenie potrzeb na wykorzystane narzędzi cyfrowych w celu poprawy funkcjonowania uczestników wymiarze społecznym, ekonomicznym i obywatelskim. W ramach projektu nastąpi zapoznanie odbiorców z funkcjonalnymi narzędziami oraz utrwalenie potrzeby rozwijania ich umiejętności cyfrowych w kontekście codziennego życia.

Projekt przyczyni się więc do wzrostu poziomu jakości życia uczestników i do ograniczenia zasięgu luki cyfrowej (digital divide), której charakter w Polsce w ostatnich latach zmieniał się w taki sposób, iż systematycznie rosła liczba użytkowników Internetu, czemu nie towarzyszyła równie dynamiczna zmiana w obszarze realnego, funkcjonalnego, zastosowania narzędzi cyfrowych. Zjawisko to miało różny charakter w poszczególnych grupach wiekowych i społecznych, a projekt jest formą odpowiedzi na potrzeby tych grup, w których występowało najczęściej (osoby 65+).

W ramach programu rozwoju kompetencji cyfrowych Uczestnicy Projektu otrzymują min. 3 miesiące wsparcia oraz realizację projektów animacyjnych w środowisku lokalnym (3 miesiące). Uczestnicy nie tylko kształtują swoje podstawowe i funkcjonalne kompetencje cyfrowe w ramach szkoleń i animacji, ale również doświadczają społecznych i terapeutycznych walorów wspólnych działań, partycypacji, lokalnego zaangażowania w sprawy im bliskie.

Metodyka szkoleń

W programie szkoleń podstawowych uwzględniono przed wszystkim metody aktywizujące i problemowe oraz zróżnicowane techniki dydaktyczne (zastosowane w programie szkoleń w zależności od tematyki zajęć, możliwości i potrzeb uczestników), w tym:

• ćwiczenia (realizowane indywidualnie, w parach lub zespołach),

• dyskusje (omawianie na forum grupy zagadnień i wykonanych zadań związanych z tematyką/problematyką szkolenia),

• mikronauczanie (powtarzania przez uczestnika sekwencji czynności za trenerem, informacja zwrotna od trenera/innych uczestników na temat wykonania zadania),

• mini-projekty (realizowane zespołowo, tematycznie powiązane z zainteresowaniami i potrzebami uczestników szkolenia),

• prezentacje (wykorzystywane przez trenera/uczestników z zastosowaniem multimediów),

• symulacje (odtwarzanie przez uczestników określonych sytuacji/zdarzeń w celach szkoleniowych),

• warsztaty (praca z grupą).

Działania animacyjne z uczestnikami projektu będę realizowane w grupach szkoleniowych.

Cel animacji

Celem działań animacyjnych jest utrwalanie nabytych umiejętności przez uczestników podczas szkoleń kompetencji cyfrowych. W ogólnym programie rozwojowym uczestników miejsce animacji jest szczególnie ważne. Na tym etapie Seniorzy angażują się w realizację konkretnych projektów grupowych.

Rezultaty projektów animacyjnych uczestników powinny również być dostępne w określonej formie cyfrowej (np. filmy video, profile na serwisach społecznościowych, pliki graficzne, tekstowe, dźwiękowe). Animacja pełni tu funkcję edukacyjną, społeczną, kulturalną, integracyjną, a jednoczenie, przy zastosowaniu nowych technologii informacyjnych i przy uwzględnieniu różnych kanałów komunikacji między uczestnikami, ich kompetencje cyfrowe ulegają pogłębieniu i wzmocnieniu. To rodzaj edukacji włączającej (inkluzyjnej), obywatelskiej, w której grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (Seniorzy, niepełnosprawni) mogą efektywnie wzmocnić kapitał społeczny gminy, włączyć się w budowanie lokalnego społeczeństwa informacyjnego, zaangażować w kształtowanie przyjaznego Seniorom miejsca do życia i samorealizacji. Działania animacyjne zaplanowane w Projekcie wpisują się w koncepcję aktywnego starzenia się i uczenia się przez całe życie.

Plan spotkań szkoleniowych

Szkolenia grupowe na poziomie podstawowym obejmują 15 szkoleń tematycznych (średnio po 4 h dziennie), a realizacja pełnego cyklu szkoleń dla jednej grupy będzie trwała min. 3 miesiące. Plan spotkań szkoleniowych przygotowano w kilku wersjach, w zależności od łącznego wymiaru godzin pełnego cyklu szkoleń (60 lub 90 godzin) oraz intensywności spotkań grupy szkoleniowej. Dla osób, które po zakończeniu poziomu podstawowego szkoleń będą chciały dalej pogłębiać i poszerzać umiejętności, w projekcie przewidziano również realizację szkoleń kompetencji cyfrowych na poziomie zaawansowanym.

Dotyczy to również osób, które będą wymagać dodatkowego wsparcia (np. niepełnosprawnych, ze znacznymi ograniczeniami, deficytami fizycznymi i psychicznymi). Program takiego szkolenia obejmuje dodatkowo 30 godzin. Zajęcia grupy szkoleniowej mogą odbywać się 2 lub 3 razy w tygodniu, również w weekendy. Częstotliwość spotkań dostosowana będzie do potrzeb i możliwości Seniorów w poszczególnych grupach. Określając jednostkę godzinową szkoleń uwzględniono godzinę zegarową – 60 minut. Kursy nie kończą się żadnym egzaminem. Na potrzeby ewaluacji przewidziane jest jedynie badanie ankietowe.

Podczas trwania projektu powstanie 25 pracowni komputerowych, a po jego zakończeniu wyposażenie tych pracowni zostanie przekazane PIAP na terenie gmin objętych wsparciem w projekcie, które mają największe zaangażowanie w zakresie rozbudowy lokalnej infrastruktury teleinformatycznej dostępnej dla mieszkańców.

art. spons.